جستجو براساس

استان

فروش پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بیمارستان شهید بهشتی آبادان

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فروش قطعه زمین بایر به پلاک ثبتی 97/9183/112/21 واقع در شهرک بهداشت شهرستان پارس آباد

 • منطقه: اردبیل
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:25

فروش دو دربند مغازه تجاری از پروژه بیست واحد تجاری شهر درح

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش دو دربند مغازه تجاری از پروژه بیست واحد تجاری شهر درح

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

فروش 23ردیف کالای مازاد واسقاط موجود در انبار مرکزی وانبار شهرستانهای استان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 15:00

مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی در قیر

 • منطقه: فارس
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی در قیر

 • منطقه: فارس
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی در قیر

 • منطقه: فارس
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی در قیر

 • منطقه: فارس
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی در قیر

 • منطقه: فارس
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی در قیر

 • منطقه: فارس
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی در قیر

 • منطقه: فارس
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش یک قطعه زمین مسکونی در قیر

 • منطقه: فارس
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

آگهی مزایده 10قطعه زمین با کاربری تجاری متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در محل کارگاههای غیرمزاحم

 • منطقه: اردبیل
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:15

آگهی مزایده 10قطعه زمین با کاربری تجاری متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در محل کارگاههای غیرمزاحم

 • منطقه: اردبیل
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:15

آگهی مزایده 10قطعه زمین با کاربری تجاری متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در محل کارگاههای غیرمزاحم

 • منطقه: اردبیل
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:15

آگهی مزایده 10قطعه زمین با کاربری تجاری متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در محل کارگاههای غیرمزاحم

 • منطقه: اردبیل
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:15

آگهی مزایده 10قطعه زمین با کاربری تجاری متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در محل کارگاههای غیرمزاحم

 • منطقه: اردبیل
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:15

آگهی مزایده 10قطعه زمین با کاربری تجاری متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در محل کارگاههای غیرمزاحم

 • منطقه: اردبیل
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:15

آگهی مزایده 10قطعه زمین با کاربری تجاری متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در محل کارگاههای غیرمزاحم

 • منطقه: اردبیل
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:15

آگهی مزایده 10قطعه زمین با کاربری تجاری متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در محل کارگاههای غیرمزاحم

 • منطقه: اردبیل
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:15

آگهی مزایده 10قطعه زمین با کاربری تجاری متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در محل کارگاههای غیرمزاحم

 • منطقه: اردبیل
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:15

آگهی مزایده 10قطعه زمین با کاربری تجاری متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در محل کارگاههای غیرمزاحم

 • منطقه: اردبیل
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:15

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

مزایده عمومی کتبی فروش املاک شهرداری دامغان

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فروش زمین خ قیام

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 24 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 27 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 28 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 29 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 30 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 31 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 32 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 33 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 19 قطعه 23 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فروش چوب آلات بازداشتی شهرستان لنگرود واحد اطاقور به حجم 19.01متر مکعب - 30548

 • منطقه: گیلان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

تخریب ساختمان و فروش مصالح ناشی از تخریب اداره امور مالیاتی آزادشهر

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 14:00

فراخوان واگذاری یک قطعه زمین با کاربری گردشگری جهت احداث مجتمع خدمات-رفاهی در شهرستان راین

 • منطقه: کرمان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش خودرو اسقاطی

 • منطقه: ایلام
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 23 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 13:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 19 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 13:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 20 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 13:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 21 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 13:00

فروش یک واحد سوله با کاربری صنفی واقع در بلوک 20 قطعه 22 از مجتمع صنفی سهند

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 13:00

فروش ششدانگ یکباب ساختمان دوطبقه مشتمل بر13 باب مغازه در طبقه همکف و ساختمان فوقانی

 • منطقه: گیلان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 13:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تجهیزات ولوازم آبرسانی سد تبارک قوچان

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش چوب آلات بازداشتی شهرستان لنگرود واحد اطاقور به حجم 23.849 متر مکعب

 • منطقه: گیلان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

فروش ساختمان های مازاد اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش ساختمان های مازاد اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش ساختمان های مازاد اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش ساختمان های مازاد اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش ساختمان های مازاد اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش ساختمان های مازاد اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش قطعات مسکونی منطقه چهار واقع در خیابان دامپزشکی - جنب مجتمع مسکونی طاووس - کوی فرشته

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

فروش قطعات مسکونی منطقه چهار واقع در خیابان دامپزشکی - جنب مجتمع مسکونی طاووس - کوی فرشته

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

فروش قطعات مسکونی منطقه چهار واقع در خیابان دامپزشکی - جنب مجتمع مسکونی طاووس - کوی فرشته

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

فروش قطعات مسکونی منطقه چهار واقع در خیابان دامپزشکی - جنب مجتمع مسکونی طاووس - کوی فرشته

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

فروش قطعات مسکونی منطقه چهار واقع در خیابان دامپزشکی - جنب مجتمع مسکونی طاووس - کوی فرشته

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

واگذاری 4 واحد مسکونی واقع در شهر اراک

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

واگذاری 4 واحد مسکونی واقع در شهر اراک

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

واگذاری 4 واحد مسکونی واقع در شهر اراک

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

واگذاری 4 واحد مسکونی واقع در شهر اراک

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

دوقطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان انقلاب

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

دوقطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان انقلاب

 • منطقه: سمنان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

فروش 400 عدد درب اتاق بار وانت

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 12:00

مصالح ساختمانی مدرسه شهید محسنی روستای پاقلعه بولی

 • منطقه: ایلام
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش 14 قطعه زمین با کاربری مسکونی با تراکم کم ناحیه یک شهر جدید رامین

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 11:00

فروش زمین با کاربری تجاری

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

قطعه 6

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تعداد 15 قطعه زمین(4 قطعه تجاری-11قطعه مسکونی) به استناد مصوبه شماره1400/38

 • منطقه: خراسان جنوبی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش تقریبا 24432 تن شن و ماسه مازاد کارگاه عمرانی شبکه گاوشان واقع در روستای خوشینان

 • منطقه: کرمانشاه
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

فروش مواد از حاصل از بوجاری بذر گندم

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 10:00

اموال غیر منقول خودرو سواری پژو پارس اتوماتیک مدل 1397 رنگ مشکی متالیک

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 09:00

فروش قطعه 43 از اراضی موصوف به جهاد کشاورزی در شهر گلسار

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:30

فروش قطعه 43 از اراضی موصوف به جهاد کشاورزی در شهر گلسار

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:30

فروش قطعه 43 از اراضی موصوف به جهاد کشاورزی در شهر گلسار

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:30

فروش قطعه 43 از اراضی موصوف به جهاد کشاورزی در شهر گلسار

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:30

فروش یک پلاک واقع در باغبادران به شماره 1413

 • منطقه: اصفهان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش یک پلاک باغبادران پلاک 12

 • منطقه: اصفهان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش یک واحد دفتر کار در مجتمع سان آرا واحد 36

 • منطقه: اصفهان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش یک واحد دفتر کار در مجتمع سان آرا واحد 34

 • منطقه: اصفهان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش یک واحد دفتر کار در مجتمع سان آرا واحد 32

 • منطقه: اصفهان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

مزایده فروش انبار سرد 5000 تنی

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش ملک متعلق به اداره کل بهزیستی استان تهران(مرحله دوم)

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش ملک متعلق به اداره کل بهزیستی استان تهران(مرحله دوم)

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش ملک متعلق به اداره کل بهزیستی استان تهران(مرحله دوم)

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش ملک متعلق به اداره کل بهزیستی استان تهران(مرحله دوم)

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش ملک متعلق به اداره کل بهزیستی استان تهران(مرحله دوم)

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش ملک متعلق به اداره کل بهزیستی استان تهران(مرحله دوم)

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

مزایده املاک تملیکی بهمن ماه مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان

 • منطقه: اصفهان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

مزایده املاک تملیکی بهمن ماه مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان

 • منطقه: اصفهان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

مزایده ساختمان نیمه کاره اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان (جهان نما)

 • منطقه: همدان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش املاک تحت تصدی اداره کل آموزش وپرورش(روستای ورله)

 • منطقه: کرمانشاه
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش املاک تحت تصدی اداره کل آموزش وپرورش(یک واحد آپارتمان خیابان شریعتی)

 • منطقه: کرمانشاه
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش املاک تحت تصدی اداره کل آموزش وپرورش(سه دانگ از 6دانگ ملک خیابان جلیلی)

 • منطقه: کرمانشاه
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش 6 قطعه زمین مسکونی در شهر معمولان

 • منطقه: لرستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش 6 قطعه زمین مسکونی در شهر معمولان

 • منطقه: لرستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش 6 قطعه زمین مسکونی در شهر معمولان

 • منطقه: لرستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش 6 قطعه زمین مسکونی در شهر معمولان

 • منطقه: لرستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش 6 قطعه زمین مسکونی در شهر معمولان

 • منطقه: لرستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش 6 قطعه زمین مسکونی در شهر معمولان

 • منطقه: لرستان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش اموال اسقاطی معاونت درمان

 • منطقه: همدان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش اموال اسقاطی معاونت آموزش

 • منطقه: همدان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش اموال اسقاطی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

 • منطقه: همدان
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش اقلام مازاد قطعات و لوازم یدکی اتوبوس انبار سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین

 • منطقه: قزوین
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش 4 دستگاه الکترو موتور ضد انفجار مورد استفاده در جایگاه های CNG

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش 4 دستگاه الکترو موتور ضد انفجار مورد استفاده در جایگاه های CNG

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش 4 دستگاه الکترو موتور ضد انفجار مورد استفاده در جایگاه های CNG

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

فروش 4 دستگاه الکترو موتور ضد انفجار مورد استفاده در جایگاه های CNG

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-29
 • زمان: 08:00

مزایده آهن آلات ضایعاتی و فرسوده

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 19:00

فروش محصولات بازداشتی2 شهرستان رامیان

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 17:00

فروش چوب درختان مسیر روستای ارکلی شهرستان مراوه تپه پروانه قطع18729 مورخه 1400/9/16

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 17:00

فروش محصولات بازداشتی شهرستان گالیکش

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 17:00

فروش چوب درختان ریشه کن روستای لیوان به وزوار شهرستان بندرگز

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 17:00

فروش چوب درختان حوزه اوغان گالیکش پروانه قطع21476

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 17:00

فروش هیزم گونه گز بازداشتی گمیشان

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 17:00

فروش چوب آلات باشگاه سوارکاری گنبد.به شماره پروانه قطع 22728

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 17:00

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده فروش زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده بهره برداری غرفه های دستفروشی و کافی شاپ ساحلی طرح فانوس

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:30

مزایده سراسری اموال غیر منقول تملیکی وملکی اداره امور شعب استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

مزایده سراسری اموال غیر منقول تملیکی وملکی اداره امور شعب استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

مزایده سراسری اموال غیر منقول تملیکی وملکی اداره امور شعب استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

مزایده سراسری اموال غیر منقول تملیکی وملکی اداره امور شعب استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

مزایده سراسری اموال غیر منقول تملیکی وملکی اداره امور شعب استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

مزایده سراسری اموال غیر منقول تملیکی وملکی اداره امور شعب استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

مزایده سراسری اموال غیر منقول تملیکی وملکی اداره امور شعب استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

مزایده سراسری اموال غیر منقول تملیکی وملکی اداره امور شعب استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

مزایده سراسری اموال غیر منقول تملیکی وملکی اداره امور شعب استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

مزایده سراسری اموال غیر منقول تملیکی وملکی اداره امور شعب استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

مزایده سراسری اموال غیر منقول تملیکی وملکی اداره امور شعب استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

مزایده سراسری اموال غیر منقول تملیکی وملکی اداره امور شعب استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

پلاک ثبتی 1921 فرعی از21اصلی بخش6علی آباد کتول

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

ردیف2 آگهی پلاک ثبتی 1920 فرعی از 21 اصلی بخش 6 علی آباد کتول

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

اجاره ایستگاه تفکیک زباله های قابل بازیافت از مبدا در سطح شهر دلیجان

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

تجدید مزایده اجاره سه دستگاه بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر خرم آباد

 • منطقه: لرستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

اجاره دو جایگاه CNG شهرداری سقز

 • منطقه: کردستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

اجاره دو جایگاه CNG شهرداری سقز

 • منطقه: کردستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

آگهی تجدید مزایده اجاره سه ساله زمین شهرداری

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

پسته خشک ( قرمز)

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

پسته خشک فندقی-اکبری-

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

پسته خشک ( بادامی سفید-

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

فروش آهن آلات اداره کل بهزیستی استان مرکزی

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

فروش آهن آلات اداره کل بهزیستی استان مرکزی

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

فروش آهن آلات اداره کل بهزیستی استان مرکزی

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 14:00

فروش ساختمان روستایی در شهرستان کوهدشت (روستای بلوران)

 • منطقه: لرستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

فروش املاک مازاد شهرداری بندر انزلی

 • منطقه: گیلان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 13:00

اجاره چمن مصنوعی میلاد

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 13:00

اجاره سالن ورزشی شهید رجایی عجب شیر

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 13:00

اجاره سالن ورزشی معم شیشوان منطقه عجب شیر

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 13:00

اجاره سالن ورزشی میلاد عجب شیر

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 13:00

کارتن (ضایعات)

 • منطقه: کرمان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 13:00

پژو پارس

 • منطقه: قزوین
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 13:00

مزایده پلاک t26-1 مجتمع فن آوران فرخ شهر

 • منطقه: چهار محال و بختیاری
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

مزایده پلاک t25-2 مجتمع فن آوران فرخ شهر

 • منطقه: چهار محال و بختیاری
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

مزایده پلاک t26-3 مجتمع فن آوران فرخ شهر

 • منطقه: چهار محال و بختیاری
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

اجاره مکان آژانس بیمارستان

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

ردیف9آگهی شماره واحد16پلاک ثبتی484 فرعی مفروز ومجزی از468 فرعی از 8 اصلی بخش 8 شهرستان آزادشهر

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:12

مزایده عمومی ساختمان میدان ارک

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

ردیف10 آگهی پلاک ثبتی3 فرعی مفروز ومجزی از1 فرعی از 192 اصلی بخش 4 شهرستان کلاله

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

ردیف11 آگهی واحد81 پلاک ثبتی4344 فرعی مفروز ومجزی از4194 فرعی از 213 اصلی بخش 9 شهرستان کلاله

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

ردیف12آگهی واحد72 پلاک ثبتی3592فرعی مفروزومجزی از3465 فرعی از1 اصلی بخش 4 شهرستان گمیشان

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

ردیف13آگهی واحد74 پلاک ثبتی3594فرعی مفروزومجزی از3465 فرعی از1 اصلی بخش 4 شهرستان گمیشان

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

ردیف14آگهی واحد160 پلاک ثبتی3680فرعی مفروزومجزی از3465 فرعی از1 اصلی بخش 4 شهرستان گمیشان

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

ردیف15آگهی واحد161پلاک ثبتی3681فرعی مفروزومجزی از3465 فرعی از1 اصلی بخش 4 شهرستان گمیشان

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

ردیف16آگهی واحد222 پلاک ثبتی3742 فرعی مفروزومجزی از3465 فرعی از1 اصلی بخش 4 شهرستان گمیشان

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

ردیف17آگهی واحد224 پلاک ثبتی3744 فرعی مفروزومجزی از3465 فرعی از1 اصلی بخش 4 شهرستان گمیشان

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

ردیف18آگهی واحد228پلاک ثبتی3748 فرعی مفروزومجزی از3465 فرعی از1 اصلی بخش 4 شهرستان گمیشان

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

مزایده اجاره انبار سازمانی شهرستان سرخس

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

اجاره یک باب غرفه به متراژ 30 متر مربع جهت فعالیت غرفه حمل و نقلی واقع در پایانه بار چابهار

 • منطقه: سیستان و بلوچستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

بهره برداری از رستوران ساحلی جدیدالاحداث انتهای خیابان بهشتی، غرفه پارک کوثر و کافی شاپ پارک آزادگان

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

بهره برداری از رستوران ساحلی جدیدالاحداث انتهای خیابان بهشتی، غرفه پارک کوثر و کافی شاپ پارک آزادگان

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

بهره برداری از رستوران ساحلی جدیدالاحداث انتهای خیابان بهشتی، غرفه پارک کوثر و کافی شاپ پارک آزادگان

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

فروش انواع قرقره های خالی فلزی سیم و کابل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

 • منطقه: گیلان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 12:00

اجاره محل املاک مازاد مدیریت های آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز، لارستان، کازرون، مرودشت، استهبان و..

 • منطقه: فارس
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 10:00

اجاره محل املاک مازاد مدیریت های آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز، لارستان، کازرون، مرودشت، استهبان و..

 • منطقه: فارس
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 10:00

اجاره محل املاک مازاد مدیریت های آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز، لارستان، کازرون، مرودشت، استهبان و..

 • منطقه: فارس
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 10:00

واگذاری 7 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

واگذاری 7 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

واگذاری 7 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

واگذاری 7 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

واگذاری 7 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

واگذاری 7 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

واگذاری 7 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

خدمات دارویی مراکز بهداشتی بیمه روستایی مرکز بهداشت کنگاور

 • منطقه: کرمانشاه
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

املاک استیجاری آموزش و پرورش

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

املاک استیجاری آموزش و پرورش

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

املاک استیجاری آموزش و پرورش

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

املاک استیجاری آموزش و پرورش

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

املاک استیجاری آموزش و پرورش

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

املاک استیجاری آموزش و پرورش

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

املاک استیجاری آموزش و پرورش

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

املاک استیجاری آموزش و پرورش

 • منطقه: مرکزی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

استعلام واگذاری محل غرفه فروش عینک به صورت اجاره بهای ماهیانه

 • منطقه: اصفهان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

تجدید مزایده سالن ژیمناستیک واقع در رسالت شمالی – بعد از چهارراه پردیس بندرعباس

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 10:00

تجدید مزایده سالن بدمینتون واقع در مجموعه ورزشی حجاب بندرعباس

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 10:00

تجدید مزایده زمین آسفالت (اسکیت) واقع در مجموعه ورزشی حجاب بندرعباس

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 10:00

تجدید مزایده مغازه تجاری چادردوزی

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 10:00

استعلام واگذاری محل آزمایشگاه و مجوزهای بهره برداری از آن به صورت اجاره بهاء

 • منطقه: اصفهان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

تجدید مزایده پکیج شماره 3 بیلبوردهای تبلیغاتی

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 10:00

اجاره 2 باب سوله ایستگاه شهید زنده روح جوپار

 • منطقه: کرمان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 10:45

واگذاری منافع یک دستگاه لودر به صورت استیجاری دو ساله با مشخصات فنیTWL220 مدل 1389

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

اجاره زمین های ورزشی شماره 1 و2 ( فوتبال چمنی ) اداره کل شیلات استان گیلان .

 • منطقه: گیلان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 10:00

اجاره یک باب مغازه واقع درشهرستان بم خیابان آیت الله کاشانی پاساژهلال احمر طبقه همکف (مغازه شماره5)

 • منطقه: کرمان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 11:30

اجاره یک واحد نانوایی لواش پزی شامل ساختمان

 • منطقه: اردبیل
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 11:30

فروش خودرو پژو405 مدل 1387

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 11:00

فروش زمین برازجان

 • منطقه: بوشهر
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 11:00

فروش زمین بهبهانی واقع در شهر بوشهر

 • منطقه: بوشهر
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 11:00

فروش یک قطعه زمین صنعتی واقع در زون نساجی به شماره 23N48 در شهرک صنعتی شهید سلیمی- نوبت دوم

 • منطقه: آذربایجان شرقی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 11:00

ضایعات گندم - جو – کاه

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 10:40

فروش لوازم مازاد بر نیاز شهرداری

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 09:00

فروش اموال اسقاطی (آهن آلات باسکول)

 • منطقه: هرمزگان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 10:00

فروش وانت مزدا دو کابین مدل 88

 • منطقه: گیلان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 09:00

فروش یک واحد مسکونی واقع در جهانشهر (متعلق به شهرداری محمدشهر)

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 09:00

فروش یک قطعه ملک شهرستان اسفراین شهر صفی آبادساختمان قدیمی بخشداری

 • منطقه: خراسان شمالی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:30

فروش یک دشتگاه کامیون خاور 808

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:15

فروش یک دستگاه خودرو اویکو A50.12

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:15

فروش یک دشتگاه خودرو ایویکو A50.12

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

فروش یک دستگاه تراکتور رومانی

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

لاشه اسکانیا

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

فروش یک دستگاه نیسان کمپرسی

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

فروش یک دشتگاه جارو با برندبابکت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

فروش یک دشتگاه تیغه گریدری

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

فروش یک دستگاه تیغه برف روب

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

فروش پسماند خشک شهرداری صومعه سرا

 • منطقه: گیلان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

فروش یک دشتگاه بیل مکانیکی بابکتی

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

لاشه ولوو

 • منطقه: گلستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

یک دستگاه تراکتور کشاورزی ITM 285 newمدل 1389را به همراه تریلی تک محور دوچرخ و گاو آهن رنگ قرمز

 • منطقه: زنجان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

فروش چوب درختان باغ مرکبات دانشگاه پیام نور داراب

 • منطقه: فارس
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

: فروش حدود 40 تن پسماندهای جامد کف کوره و حدود 60 تن پسماندهای آبگیری شده حاصل از قلیاشویی بویلر ن

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

: فروش حدود 40 تن پسماندهای جامد کف کوره و حدود 60 تن پسماندهای آبگیری شده حاصل از قلیاشویی بویلر ن

 • منطقه: مازندران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

انجام خدمات فروش اسلج (پسماند نفتی) و مواد زائد تولیدی ناشی از عملیات استخراج ، انتقال و تولید نفت و

 • منطقه: خوزستان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

مزایده یک دستگاه خودروی اسقاطی اتوبوس شهری دولتی بنز تیپ او457 اداره کل انتقال خون استان گیلان

 • منطقه: گیلان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

واگذاری یک دستگاه وانت مزدا اسقاطی

 • منطقه: خراسان رضوی
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

یک قطعه زمین به مساحت 2038 متر مربع موسوم به نعل اسبی واقع درشهرستان ماهشهرناحیه صنعتی

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

فروش یک باب ملک با کاربری تجاری

 • منطقه: گیلان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

فروش املاک

 • منطقه: همدان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

فروش املاک

 • منطقه: همدان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00

فروش املاک

 • منطقه: همدان
 • تاریخ: 1400-10-28
 • زمان: 08:00