جستجو براساس

استان

زمین چمن مصنوعی فوتبال گل بزرگ کلاک

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-26
 • زمان: 15:23

زمین چمن طبیعی اژدری(جوینی)

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-26
 • زمان: 07:00

ساختمان پزشکی ورزشی شریعتی

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-26
 • زمان: 10:00

اجاره زمین به مساحت 1500 متر مربع جهت ساخت گلخانه به مساحت 1120 مترمربع

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-26
 • زمان: 08:00

150 کیلو ضایعات آلومینیوم

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-26
 • زمان: 08:00

10تن ضایعات آهن و چدن

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-26
 • زمان: 08:00

فروش 4 تن ضایعات لاستیک خودروهای سنگین و سبک

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-26
 • زمان: 14:00

مزایده زمین

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 12:00

زمین چمن مصنوعی فوتبال گل بزرگ کلاک

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 21:36

زمین چمن طبیعی اژدری(جوینی)

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 21:30

ساختمان پزشکی ورزشی شریعتی

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 21:25

فروش تعداد پانصد/500 اصله تروارس چوبی فرسوده (درجه3) با قیمت پایه کارشناسی بدون احتساب ارزش افزوده

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 21:19

فروش تعداد یکهزار/1000 عدد تروارس بتنی فرسوده با قیمت پایه کارشناسی بدون احتساب ارزش افزوده

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 21:15

اجاره گلخانه به مساحت تقریبی 330 مترمربع با تجهیزات کامل

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 21:08

اجاره گلخانه/2

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 21:04

یک دستگاه کمباین ذرت اسقاط

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 20:58

فروش یک دستگاه بوجاری قدیمی اسقاط

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 20:54

دو دستگاه الکترو پمپ عمودی 150 اسب سوخته و خراب

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 20:52

فروش 4دستگاه ترانس برق 100 kw سوخته و خراب

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 20:47

دستگاه لیوفیلیزاتور

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 20:42

150 کیلو ضایعات آلومینیوم

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 20:39

10تن ضایعات آهن و چدن

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 20:35

فروش 4 تن ضایعات لاستیک خودروهای سنگین و سبک

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 20:31

یک دستگاه کمباین ذرت اسقاط

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 16:27

فروش یک دستگاه بوجاری قدیمی اسقاط

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 16:23

فروش 4 تن ضایعات لاستیک خودروهای سنگین و سبک

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-25
 • زمان: 15:17

دستگاه لیوفیلیزاتور

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-24
 • زمان: 23:38

اجاره ساختمان به مساحت حدود 160 متر مربع جهت پرورش ماهیان زینتی

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-24
 • زمان: 08:00

فراخوان فروش عمومی قطعات تجاری واقع در شهر جدید هشتگرد

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 17:00

فراخوان فروش عمومی قطعات تجاری واقع در شهر جدید هشتگرد

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 17:00

فراخوان فروش عمومی قطعات تجاری واقع در شهر جدید هشتگرد

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 17:00

فروش واحد مسکونی واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

فروش واحد مسکونی واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

فروش واحد مسکونی واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

اجاره مجموعه ورزشی شهید قدوسی

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

اجاره زمین چمن مصنوعی پارک شهید مطهری

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع تجاری بصورت اجاره واقع در مشکین دشت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع تجاری بصورت اجاره واقع در شهر بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع واحد تجاری بصورت اجاره واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع واحد تجاری بصورت اجاره واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع واحد تجاری بصورت اجاره واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع واحد تجاری بصورت اجاره واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع واحد تجاری بصورت اجاره واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع واحد تجاری بصورت اجاره واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع واحد تجاری بصورت اجاره واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع واحد تجاری بصورت اجاره واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع واحد تجاری بصورت اجاره واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع واحد تجاری بصورت اجاره واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع واحد تجاری بصورت اجاره واقع در شهرک بعثت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 08:00

واگذاری منافع یک باب دکه بصورت اجاره جنب آرامستان بهشت فاطمه(س)

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 02:29

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 02:21

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 02:17

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 02:14

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 02:09

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 02:06

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 02:02

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 01:58

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 01:53

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 01:48

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 01:44

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 01:39

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 01:35

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 01:30

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 07:00

اجاره مجموعه ورزشی شهید قدوسی

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 01:20

اجاره زمین چمن مصنوعی پارک شهید مطهری

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 01:15

آپارتمان

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-20
 • زمان: 00:34

مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر ونگهداری دانشگاه پیام نور استان البرز (کرج)

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 02:15

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اولین دوره مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی استان البرز

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-19
 • زمان: 07:00

اجاره گلخانه به مساحت 240 مترمربع

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-17
 • زمان: 08:00

مزایده سیم کارت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-17
 • زمان: 09:00

مزایده سیم کارت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-17
 • زمان: 09:00

مزایده سیم کارت

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-17
 • زمان: 09:00

مزایده خودرو تویوتا

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-17
 • زمان: 09:00

مزایده فروش باغچه

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-13
 • زمان: 12:00

فراخوان فروش عمومی قطعات تجاری واقع در شهر جدید هشتگرد

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-12
 • زمان: 17:00

انجام عملیات اجرای مقاوم سازی ایستگاههای اسکلت بتنی

 • منطقه: البرز
 • تاریخ: 1400-03-08
 • زمان: 08:00

مزایده فروش یک دستگاه ساخنمان تجاری

 • منطقه: قزوین
 • تاریخ: 1400-01-28
 • زمان: 21:57

واگذاری املاک و مستغلات

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-01-23
 • زمان: 22:27

ضایعات تیشو و پوشاک

 • منطقه: تهران
 • تاریخ: 1400-01-23
 • زمان: 09:16

فروش یک واحد اپارتمان اداری

 • منطقه: اصفهان
 • تاریخ: 1400-01-21
 • زمان: 23:35

اجاره اتاق تزریقات پانسمان

 • منطقه: کرمان
 • تاریخ: 1399-12-23
 • زمان: 17:53